2011

לתשומת לב החקלאים - עד כה התקבלו כ-4000 חוברות מפקד במחוזות. ניתן להגיש חוברת 'מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2012' (להלן-חוברת) עד לתאריך 9.10.2011 (כולל)*. חקלאי אשר לא יגיש חוברת עד המועד שלעיל, לא יוכל לקבל היתר להעסקת עובדים זרים מרשות ההגירה לשנת 2012 וככול שהמפקד ישמש בסיס נתונים להקצאה גם לשנים שלאחר מכן, גם ביחס לשנים אלו. למען הסר ספק, יובהר, כי הגשת חוברת במועד אינה מהווה ערובה לקבלת היתר. הזכאות במקרה זה תבחן על בסיס הנתונים שדווחו במסגרת החוברת, ובכפוף למודל הקיצוץ, כפי שייקבע.

*במקרים בהם חקלאי הגיע למחוז עד תאריך 9.10, וביקש להגיש חוברת אשר מולאה בשלמותה אולם חסרים בה מספר מסמכים מאמתים, מנהל המחוז מורשה לאשר לו הארכה להשלמת המסמכים החסרים, עד ליום 25.10.11
 
רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיעים בזה, כי החל מתאריך 30.5.11, יערך מפקד שישמש בסיס נתונים להקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2012. הרשויות יהיו רשאיות לקבוע כי הנתונים שימסרו במסגרת המפקד, ישמשו בסיס להקצאות היתרים גם לשנים שלאחר מכן, כאשר החישוב ביחס לכל שנה יעשה בכפוף למכסת העובדים הכוללת שתקבע לענף החקלאות, למפתחות שיקבעו לאותה שנה (מקדמי הקצאה) ולהחלטות הממשלה שיהיו תקפות באותה עת.
חקלאים מוזמנים למחוזות משרד החקלאות אליהם הם משתייכים, על פי הרשום מטה, לקבלת חוברת למפקד (להלן - החוברת). את החוברת יש למלא בהתאם להנחיות, ובכלל זה לצרף לה את כל המסמכים הנדרשים, ולהגישה למחוז משרד החקלאות הרלוונטי, לכל המאוחר עד ליום ד', 9.10.2011 (הארכה). ככלל, חוברת שלא תמולא בהתאם להנחיות ו/או לא תוגש במועד שנקבע לכך, לא תתקבל במחוז ולא תטופל. חקלאי שלא יגיש חוברת מפקד במועד לא יהא זכאי לבקש התרים להעסקת עובדים זרים מרשות האוכלוסין בשנת 2012 והלאה, עד למפקד הבא.


קול קורא להגשת השגות לוועדת מקדמי הקצאה לשנת 2012


חוברת מפקד להעסקת עובדים זרים

דברי הסבר לחוברת המפקד

הוראות הסבר למילוי חוברת המפקד

הוראות הסבר למילוי חוברת המפקד (המשך) 


מצ"ב קובץ קודי גידול למילוי בחוברת הבקשה להעסקת עובדים זרים לשנת 2012. הקובץ ממוין לפי ענפים ושמות הגידולים. רשימת מקדמי ההקצאה והקרטריונים תפורסם בהמשך.

לקובץ קודי גידול למילוי בחוברת הבקשה

מקדמי הקצאה לשנת 2011-2010
לפרטים נוספים
עובדים.JPG

 

 

הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hamlaza_oved_zar2021.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/palastinian_workers.aspxנוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאות