2011

​המענה לפניה, ייעשה בהיקף כולל שלא יעלה על 10 עמודים, ויוגש בדואר אלקטרוני בלבד, עד ליום ה-15.6.2011 לידי איש הקשר כמפורט להלן. על הארגונים/עמותות לוודא כי הדוא"ל התקבל ובשלמותו אצל איש הקשר לבקשה.

בראש המענה (ובשורת נושא ההודעה האלקטרונית) יירשם: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך סיוע בגיבוש מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית.

איש הקשר בכל הנוגע לבקשה: שמוליק פרידמן מנהל תחום שטחים פתוחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. טלפון: 03-9485506, פקס: 03-9485850, כתובת דואר אלקטרוני: shmulikf@moag.gov.il
ארגונים/עמותות רשאים להפנות שאלות הבהרה בקשר לפנייה זו לאיש הקשר שפרטיו מעלה, עד ליום ה-6.6.2011 באמצעות דואר אלקטרוני. על הארגונים/עמותות לוודא ששאלותיהם הגיעו בשלמותן לאיש הקשר. תשובות לשאלות הבהרה ככל שתתקבלנה תפורסמנה במרוכז ע"י הפונים באמצעות אתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר וזאת לא יאוחר מיום ה-12.6.2011.
למסמך הפנייה לקבלת המידע