2011


המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור למתווה זה, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי. כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב לפקס 03-9485767, ולציין בנושא הפנייה: "נוהל תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2011".

את הפניות יש להעביר עד ליום 2 במאי 2011 לאחר מועד זה, ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור, יגובש הנוהל באופן סופי.
יודגש: במסגרת פנייה זו לא יידונו הבקשות הפרטניות לבקשות לתמיכה ברעיית בעלי חיים או הערות הנוגעות למקרה פרטי של אדם או תאגיד ספציפי, שאין בהן כדי להעלות נושאים עקרוניים הנוגעים לאמות המידה הכלליות.

לטיוטת הנוהל להערות הציבור