2011

לאור כוונת שרת החקלאות לתקן תקנות בעניין אמות מידה להקצאת מים לחקלאות, בתוקף סמכותה לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות את טיוטת תיקון התקנות להערות הציבור.
 
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת תיקון התקנות, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב באמצעות פקס שמספרו: 03-9485814.

את הפניות יש להעביר עד ליום 9.6.2011. לאחר מועד זה יגובש נוסח תיקון התקנות הסופי. אין באמור לעיל שום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות.לתיקון לתקנות המים, טיוטה מה-19.5.2011

 

 

זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה
טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020