2011

לאור כוונת שרת החקלאות לתקן תקנות בעניין אמות מידה להקצאת מים לחקלאות, בתוקף סמכותה לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות את טיוטת תיקון התקנות להערות הציבור.
 
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת תיקון התקנות, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב באמצעות פקס שמספרו: 03-9485814.

את הפניות יש להעביר עד ליום 9.6.2011. לאחר מועד זה יגובש נוסח תיקון התקנות הסופי. אין באמור לעיל שום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות.לתיקון לתקנות המים, טיוטה מה-19.5.2011

 

 

טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה