2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש בימים אלה את העקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013, עקב החלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת ב 2.3 מיליון ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת 2012 (להלן תוספת המכסה).
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לחבר ועדת המכסות, מר אהוד אלפרט לדוא"ל: ehuda@moag.gov.il , או באמצעות פקס: 9485873 - 03 ולציין בנושא הפנייה: "עקרונות חלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2013 ". פניות שלא הועברו באופן זה לא ייבחנו.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למר אהוד אלפרט בטלפון: 03-9485493 ו/או לדורית אשכנזי בטלפון:  03-9567450
את הפניות יש להעביר עד ליום 20.12.2012. לאחר מועד זה ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור, יגובשו באופן סופי העקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב העיזים לשנת 2013, ויפורסמו לידיעת הציבור.
לטיוטת עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013