2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה פנויים ברמת הגולן, עבור עדרי צאן.

ניתן להגיש את הטפסים עד ליום 7.8.2012, י"ט באב תשע"ב, באמצעות שליחה בדואר רשום לכתובת: שמוליק פרידמן, מנהל תחום שטחים פתוחים, הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הקריה החקלאית, ראשון לציון, ת.ד 30, בית דגן, 50200.

לא יתקבלו פניות שיוגשו לאחר המועד או ללא כל המסמכים הדרושים.


קול קורא להמלצה להרשאת רעייה ברמת הגולן

נספח בקשה להמלצה עבור שטחי מרעה ברמת הגולן

שאלון עבר פלילי