2012

משרד החקלאות פועל להגשת הצעת מחליטים הכוללת את הנושאים הבאים:

1. המלצה בדבר עדיפות אזורית בהתאם להמלצת הצוות הבין משרדי שמונה על ידי הממשלה לנושא זה.

2. הגדלת המכסה הארצית ל25,400 עובדים זרים בהתאם לסיכום בין משרד החקלאות, משרד האוצר, התאחדות חקלאי ישראל ורשות האוכלוסין וההגירה. ככל שתתקבל החלטת ממשלה בהתאם לאמור לעיל יפורסם קובץ הקצאות מעודכן לשנת 2012 באתר רשות האוכלוסין וההגירה.


 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020