2012

להלן רשימת ההקצאות המומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2012 בהתאם למכסה שנקבעה על ידי הממשלה בגין התקופה שעד ליום  31.8.12, כפי שאושרה על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. רשימה זו תשמש אסמכתא להגשת בקשות על ידי חקלאים להתרת העסקת עובדים זרים לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים , התשנ"א 1991  במועדים ובהתאם לנהלים המפורטים להלן:

על כל חקלאי המבקש לממש את ההקצאות המומלצות לפי רשימה זו ולקבל היתרים להעסקת עובדים זרים לשלם אגרת בקשה בסך 580 ש"ח בגין כל היתר להעסיק עובד זר, באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.ecom.gov.il לא יאוחר מיום 2.4.2012.
לרשימת ההקצאות ולפרטים נוספים

 

 

מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה