2012

להלן רשימת ההקצאות המומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2012 בהתאם למכסה שנקבעה על ידי הממשלה בגין התקופה שעד ליום  31.8.12, כפי שאושרה על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. רשימה זו תשמש אסמכתא להגשת בקשות על ידי חקלאים להתרת העסקת עובדים זרים לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים , התשנ"א 1991  במועדים ובהתאם לנהלים המפורטים להלן:

על כל חקלאי המבקש לממש את ההקצאות המומלצות לפי רשימה זו ולקבל היתרים להעסקת עובדים זרים לשלם אגרת בקשה בסך 580 ש"ח בגין כל היתר להעסיק עובד זר, באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.ecom.gov.il לא יאוחר מיום 2.4.2012.
לרשימת ההקצאות ולפרטים נוספים

 

 

הסבר על מודל קיצוץ בהקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/dec_2021.aspxהסבר על מודל קיצוץ בהקצאת עובדים זרים לשנת 2021
עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות