2012

להלן רשימת ההקצאות המומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2012 בהתאם למכסה שנקבעה על ידי הממשלה בגין התקופה שעד ליום  31.8.12, כפי שאושרה על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. רשימה זו תשמש אסמכתא להגשת בקשות על ידי חקלאים להתרת העסקת עובדים זרים לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים , התשנ"א 1991  במועדים ובהתאם לנהלים המפורטים להלן:

על כל חקלאי המבקש לממש את ההקצאות המומלצות לפי רשימה זו ולקבל היתרים להעסקת עובדים זרים לשלם אגרת בקשה בסך 580 ש"ח בגין כל היתר להעסיק עובד זר, באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.ecom.gov.il לא יאוחר מיום 2.4.2012.
לרשימת ההקצאות ולפרטים נוספים

 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020