2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש בימים אלה את העקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013, עקב החלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת ב 0.5 מיליון ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת 2012 (להלן תוספת -המכסה).
ועדת המכסות מעוניינת לקבל את הערות הציבור למתווה זה, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי. כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב לחבר ועדת המכסות, מר אהוד אלפרט לדוא"ל: ehuda@moag.gov.il , או באמצעות פקס: 9485873 - 03. ולציין בנושא הפנייה: "עקרונות חלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2013"
לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למר אהוד אלפרט בטלפון : 03-9485493 ו/או לדורית אשכנזי בטלפון: 03-9567450

את הפניות יש להעביר עד ליום 20.12.2012. לאחר מועד זה ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד, למועד האמור, יגובשו באופן סופי העקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב הכבשים לשנת 2013 ויפורסמו לציבור לידיעה.
לטיוטת עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 013