2012


תקני הקרקע כוללים את תקן מספר הנחלות ותקן גודל הנחלה והם נקבעים ע"י שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון ופיתוח הכפר שבמשרד החקלאות.
תקנים אלה רלוונטיים לישובים מתוכננים ולאגודות חקלאיות להם נערכה פרוגרמה חקלאית.
איסוף המידע מתבסס על החלטות שהתקבלו ברשות לתכנון ומתעדכן מעת לעת לפי החלטות אלה.
מבנה הקובץ: שם וסמל הישוב, תקן מספר הנחלות לישוב, תקן גודל הנחלה לישוב, הערות (במידת
הצורך).
אם תקן הגודל מעורב (מספר נחלות בתקן גודל אחד ונחלות אחרות בתקן גודל אחר) יצוין הפירוט
המדויק בעמודת ההערות.
בקובץ המפורסם כאן לראשונה חסרים נתוני מ.א. עמק הירדן ורמת הגולן. נתונים אלה יושלמו במועד מאוחר יותר.

עורך המסמך והקובץ – עומר בן אשר.
ניתן לפנות בהערות לדואר אלקטרוני:omerb@moag.gov.il
למסמך המידע על קובץ תקני הקרקע