2012

לאור ההחלטה להקצות את ההיתרים על בסיס הנתונים שדווחו במסגרת חוברת המפקד רק בשנת 2013, ובהמלצת משרד החקלאות, החליט הממונה לאפשר לחקלאי פעיל אשר לא הגיש את חוברת המפקד במועד בשנת 2011, להגיש את חוברת המפקד עד ליום 21.10.12, על מנת לאפשר בדיקת זכאותו להעסיק עובדים זרים לשנת 2013 על אף האיחור. זאת, ככל שהוא עומד בכל בתנאים המפורטים במסמך המצורף.

להודעה על מתן אפשרות להגשה באיחור של חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2012 עד ליום 21.10.12

 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020