2012

לאור ההחלטה להקצות את ההיתרים על בסיס הנתונים שדווחו במסגרת חוברת המפקד רק בשנת 2013, ובהמלצת משרד החקלאות, החליט הממונה לאפשר לחקלאי פעיל אשר לא הגיש את חוברת המפקד במועד בשנת 2011, להגיש את חוברת המפקד עד ליום 21.10.12, על מנת לאפשר בדיקת זכאותו להעסיק עובדים זרים לשנת 2013 על אף האיחור. זאת, ככל שהוא עומד בכל בתנאים המפורטים במסמך המצורף.

להודעה על מתן אפשרות להגשה באיחור של חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2012 עד ליום 21.10.12

 

 

הסבר על מודל קיצוץ בהקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/dec_2021.aspxהסבר על מודל קיצוץ בהקצאת עובדים זרים לשנת 2021
עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות