2012

לאור ההחלטה להקצות את ההיתרים על בסיס הנתונים שדווחו במסגרת חוברת המפקד רק בשנת 2013, ובהמלצת משרד החקלאות, החליט הממונה לאפשר לחקלאי פעיל אשר לא הגיש את חוברת המפקד במועד בשנת 2011, להגיש את חוברת המפקד עד ליום 21.10.12, על מנת לאפשר בדיקת זכאותו להעסיק עובדים זרים לשנת 2013 על אף האיחור. זאת, ככל שהוא עומד בכל בתנאים המפורטים במסמך המצורף.

להודעה על מתן אפשרות להגשה באיחור של חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2012 עד ליום 21.10.12

 

 

הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
פרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hasaga_2020.aspxפרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020