2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין את הציבור לשלוח התייחסות/הערותיו לסעיפי הנוהל בכתב בלבד, לא יאוחר מיום 25.12.12, לידי אינה שמרלין innas@moag.gov.il או בפקס: 03-9485873. לשאלות: 03-9485429.

לטיוטת נוהל התמיכה להעסקת עובדים ישראלים 2013