2012

להלן טיוטה להערות הציבור בעניין פרוגרמה אזורית ברמת הגולן.
הסתייגויות, הערות, הארות לטיוטת עקרונות העבודה המצ"ב יש לשלוח עד לתאריך 10.10.2012, כ"ד בתשרי תשע"ג, לידי שמוליק פרדימן, הרשות למרעה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דרך המכבים ראשון-לציון, ת"ד 30 בית-דגן 50200 טל': 03-9485445 פקס': 03-9485850 .


לטיוטה להערות הציבור - תכנית היערכות לאיתור קרקעות משטחי מרעה – עקרונות עבודה