2012


קובץ הישובים המתוכננים הוכן ברשות לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות בשנת 2007 על סמך
ההגדרה הבאה:
"ישוב חקלאי מתוכנן הינו ישוב כפרי בעל סמל ישוב ובו אגודה שיתופית חקלאית פעילה ואשר הוכנה
לו פרוגראמה ו/או נקבעה עבורו הגדרה של תקן מספר וגודל נחלות ותקן מים לנחלה".

הערות:
"ישוב כפרי" – ישוב בעל אוכלוסייה של עד 2,000 נפש לפי קובץ מעודכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).
"סמל ישוב" – מספר מזהה של הישוב כפי שמופיע בקובץ הישובים של הלמ"ס.
"אגודה שיתופית חקלאית פעילה" – לפי רשם האגודות.
"פרוגראמה" / "תקני קרקע ומים" – כפי שנקבעו ברשות לתכנון במשרד החקלאות.

הקובץ כולל את שדות המידע הבאים:
סמל ישוב,  שם ישוב,  צורת ישוב,  שייכות למ.א.,  שייכות למחוז משרד החקלאות.
הקובץ הוכן ע"י עומר בן אשר מהרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
להערות נא לפנות לדואר אלקטרוני: omerb@moag.gov.il
למסמך המידע - קובץ היישובים המתוכננים

 

 

פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים
יישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/yeshuvim_2040.aspxיישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040
קורס ניהול לבעלי תפקידים בישובים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Baley_Tafkidim.aspxקורס ניהול לבעלי תפקידים בישובים