2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש בימים אלה את העקרונות להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב.

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור למתווה זה, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לפקס 03-9485767 , ולציין בנושא הפנייה: "עקרונות לחלוקת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012 ". לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למר אהוד אלפרט בטל. 03-9485757 . את הפניות יש להעביר עד ליום 20 למאי 2012 לאחר מועד זה, ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור, יגובשו אמות המידה באופן סופי.

לטיוטה להערות הציבור - אמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012