2012

על רקע משבר המים שהחל בשנת 2008 קוצצה מכסת המים המיועדת לחקלאות במעבר משנת  2007 ל 2008 בכ 170 מלמ"ק, כך שהקצאת המים השפירים במרחב התלת אגני ירדה בכ 27% תוך שנה אחת. בין השנים 2008-2009 היה קיצוץ נוסף בהקצאת המים לחקלאות בשיעור של 22%.

חקלאי ישראל היו צריכים להתאים את עצמם להקצאות מים מצומצמות, למרות שברבים מהמשקים צריכת המים השפירים הינה קשיחה (לגידולי בע"ח, מטעים, בתי צמיחה וכו').

על מנת להשית את המחסור במים כך שלא יפגע בקבוצת צרכנים אחת יותר מאשר באחרת, הוחלט על יישום מודל הקצאה חדש שהתבסס על הצריכות בפועל של הצרכנים בשנים 2005-2007 וכן על סל המים שלהם. הקיצוץ היה ביחס הפוך לשיעור המים השפירים בסל המים של הצרכן, כך, ככל ששיעור המים השפירים היה גבוה, כך הקיצוץ היה נמוך . המודל יושם ברמת הצרכן הסופי.

להמשך

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור