2013

הערות או השגות לנוהל יש לשלוח למר שמוליק פרידמן - הרשות למרעה - בדואר-אלקטרוני shmulikf@moag.gov.il
או בפקס שמספרו -  03-9485850 עד לתאריך 21.4.2013 י"א באייר תשע"ג.נוהל תמיכה מחלת קטרת העור - טיוטה להערות הציבור