2013


מצ"ב הודעה חשובה לחקלאים וללשכות הפרטיות בחקלאות אודות פרסום קובץ הקצאת ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2014 ומועדי תשלום האגרות ואיזון התיקים.
להודעה