2013

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 975 מיום 07.7.02 שכותרתה "הקצאת מכסת עובדים זרים לחקלאיםמפוני גוש קטיף" (להלן החלטת הממשלה) ובכפוף לתנאים ולאמות המידה שנקבעו בה, יפורטו בנוהל זה הכללים להקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים לחקלאים שהם מפוני גוש קטיף ליתרת שנת 2013.

לנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2013
לנספח א' טופס בקשה לבדיקת זכאות לעובדים זרים מפוני גוש קטיף לשנת 2013