2013


עם השיפור בוודאות בזמינות המים במשק המים נוכח כניסתה של ההתפלה בהיקפים משמעותיים, החליטה מועצת רשות המים לקבוע הקצאה תלת שנתית של מים שפירים לחקלאות. לאור זאת, מועצת רשות המים, בישיבתה מיום 6.6.2013 קבעה כי ההקצאה הכוללת של המים השפירים לחקלאות במרחב התלת אגני תהיה בין השנים 2014-2016 בהיקף של 1.8 מיליארד מ"ק.
בנוסף להחלטה זו של המועצה בנוגע לכמויות המים, החליטה המועצה בישיבתה מיום 31.10.2013 על קביעת תעריף אחיד לחקלאות, אשר יבוא במקום התעריף המדורג של מקורות למים שפירים – תעריף א', ב', ג'. תעריפי המים נקבעים בסמכות מועצת רשות המים, ואינם נכללים בתקנות המים הנקבעות על ידי משרד החקלאות, אך ביטול התעריף האחיד הינו בעל חשיבות רבה לצרכני המים השפירים, ולכן מצאנו לנכון לציין שינוי זה במסגרת מסמך זה.
לאור הכמות הכוללת התלת שנתית עליה החליטה המועצה, משרד החקלאות מפרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות המים הקובעות את החלוקה הפנימית של הכמויות שנקבעו במועצת רשות המים בין צרכני המים לחקלאות.
בדומה למדיניות התלת שנתית עליה החליטה מועצת רשות המים, גם תקנות המים משקפות מדיניות תלת שנתית להקצאת המים לחקלאות.
כבכל שנה, התקנות קובעות את אופן חלוקת המים לחקלאות לכל סוגי המים וכן לכל אזורי הארץ.

למסמך הסבר לתקנות המים לשנים 2014-2016