2013


מצ"ב רשימת ההקצאות המומלצות המירביות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2014 , בהתאם להמלצות משרד החקלאות כפי שאושרו על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, לצורך הגשת בקשות חקלאים להתרים לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א 1991.
לרשימת ההקצאות