2013

בהתאם לתקנה 2 (ד) לתקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998, העלות התחשיבית המעודכנת ליום כ"ג תמוז התשע"ג (1 ביולי 2013) היא כלהלן:

לייצור ביצת מאכל - 42.78 אגורות.
לייצור טון פטמים - 7,599 שקלים חדשים.למסמך המלא והנספח
להודעה