2013


משנת 2010 משק המים נכנס לתקופה של ודאות בכל הקשור לזמינות המים לצרכנים החקלאיים, זאת נוכח כניסתם לפעולה של מתקני ההתפלה. מאז שנת 2013 כמויות המים המותפלות מהוות כמות משמעותית ממשק המים, ולמעשה כיום המים המותפלים מהווים קרוב למחצית מהמים השפירים וכרבע מסך המים הכולל בישראל.
בד בבד עם הגדלת כמויות המים לחקלאות החל משנת 2012 ואילך,  משרד החקלאות (להלן: המשרד) ערך  בחינה מחודשת ועדכון של בסיס הנתונים של תקני המים בחקלאות במטרה לגבש מדיניות אחידה ושיוויונית למתן תוספות מים שפירים והמרות למים אחרים לצרכני המים לחקלאות.
המטרה הכללית של הליך זה הינה קביעת תקרה חדשה להקצאות המים השפירים השנתיות וההמרות לצרכנים. תקרה זו נגזרת מתקן המים שגובש ולא ממכסת 89, כפי שהיה עד כה. התקרה משקפת את תקני המים באזור, כפי שנקבע על ידי משרד החקלאות ותחול על החקלאות המתוכננת והחקלאות הפרטית כאחד. במקום בו מכסת 89 של צרכן המים גבוהה מתקרת ההקצאה שחושבה במשרד, תקרת ההקצאה תהיה מכסת 89 של הצרכן, כלומר, במהלך המוצג לעיל לא תופחת תקרת ההקצאה לצרכנים, אלא רק תעודכן כלפי מעלה.

תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים