2013

לאור כוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם קול קורא בעניין תמיכה בשיקום, ייעול ופיתוח צנרת מים לחקלאות לצרכנים במגזר המיעוטים, בתוקף סמכותה לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות את טיוטת הקול הקורא להערות הציבור.
מצ"ב טיוטת הקול הקורא.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת הקול הקורא,
מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב באמצעות פקס שמספרו: 03-9485814.
את הפניות יש להעביר עד ליום 31.10.2013. לאחר מועד זה יגובש נוסח הקול קורא הסופי. אין באמור לעיל שום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות.לנוהל תמיכה בשיקום, ייעול ופיתוח צנרת מים לחקלאות לצרכנים במגזר המיעוטים במסגרת "הסכם המים" לשנים 2013-2014 טיוטה להערות הציבור