2013

לאור כוונת שר החקלאות לפרסם תקנות בעניין תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), בתוקף סמכותו לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות את טיוטת התקנות להערות הציבור.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת תקנות המים, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב באמצעות פקס שמספרו:
 03-9485814.
את הפניות יש להעביר עד ליום 8.12.2013. לאחר מועד זה יגובש נוסח התקנות הסופי. אין באמור לעיל שום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות.טיוטת תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
למסמך הסבר לתקנות המים