2014

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומה בשנית של האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטח מרעה שהתפנה במועצה האזורית מרום הגליל (ליד כפר שמאי).

ניתן  להגיש את הטפסים עד ליום ב', כ' שבט תשע"ה,  09.02.2015

לד"ר אורית גינזבורג
מנהלת תחום שטחים פתוחים, הרשות לתכנון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
הקריה החקלאית, ראשון לציון
ת.ד. 30 בית דגן
50200
או
בכתובת: oritg@moag.gov.il

לא יתקבלו פניות שיוגשו לאחר המועד או ללא כל המסמכים הדרושיםלקול הקורא - המלצה להרשאה לרעייה במקרקעי ישראל המועצה האזורית מרום גליל

נספח א - מפה מועצה אזורית מרום גליל

נספח ב - טופס בקשה לקול קורא

שאלון עבר פלילי