2014

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985  ולאחר שנתקבל אישור היוועצות מאת היועץ המשפטי לממשלה, מודיע בזאת משרד החקלאות ופיתוח הכפר על האפשרות לחלוקת כספי תמיכות ל"מוסדות ציבור" (כהגדרתם בנוהל התמיכה) למטרות תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית, כמפורט בתבחינים (להלן נוהל התמיכה המצורף מטה).

בקשות התמיכה לשנת 2015, יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא: www.gov.il  - פורטל תמיכות והן באופן ידני – על פי ההוראות באוגדן הטפסים המצורף מטה.

חשוב לדעת! החל משנת התקציב 2013 הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל  התמיכות המרכבה מחויבים  לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים.
גופים אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החקלאות יפנו לבירור מול אשת הקשר כמפורט מטה על מנת לקבל הנחיות מתאימות.

במידה שמתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443.
 
בקשות תמיכה ניתן להגיש עד לתאריך ח' שבט תשע"ה, 28 בינואר 2015 [יום ד' בשבוע], בשעה 15:00. בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט ואת כל הטפסים הנדרשים באוגדן הטפסים המצורף מטה, או שתוגש לאחר המועד הנקוב מעלה - לא תובא לדיון.

לתשומת לבכם, כי ההגשה נערכת במערכת ממוחשבת שעלולות להיווצר בה תקלות ועומס – על כן מומלץ להזדרז ולהגיש את הטפסים בהקדם ולא להמתין לרגע האחרון
אשת הקשר המשרדי לצורך בירורים הנה ד"ר אורית גינצבורג, הזמינה בטלפון נייד שמספרו: 03-9485815 או באימייל: oritg@moag.gov.il


מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015

אוגדן טפסים להגשת בקשות תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לפעילות המבוצעת במהלך שנת 2015