2014

מצ"ב טבלת קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
עדכון מחודש אוקטובר (נוספו שני קודים עבור רפת רובוטית ועבור גידול סוסים)
לקודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015