2014


בהתאם לפרסומים של הרשויות הרלוונטיות, ניתן היה להגיש חוברת 'מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015' (להלן חוברת המפקד) עד ליום 31/8/14.
ניתנת בזאת הארכת מועד להגשת חוברת המפקד עד ליום 18/9/14.
להודעה המלאה