2014

בהמשך להודעתנו מיום 09/11/2014 בעניין הגשת השגות למקדמי הקצאה לעובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, הוחלט לתת הארכה עד ליום חמישי 04/12/2014.

את ההשגות יש להגיש כפי שפורסם בהודעה המקורית בדואר אלקטרוני אל מר ראיף פלאח: RaefF@moag.gov.il,  או בפקס מספר 03-9485810, בהתאם למפורט במסמך המצורףלהודעה על הארכת מועד להגשת השגות למקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
להודעה על מקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים לשנת 2015