2014

בהחלטת ממשלה 1080 (חכ/16) מיום 1 בינואר 2014 הוסמך מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים להתיר בשנת 2014 הבאתם והעסקתם של עד 500 עובדי חקלאות עונתיים מסרי לנקה לתקופת עבודה של עד 8 חודשים וזאת אם ישתכנע, לאחר היוועצות עם צוות בין משרדי וגורמים אחרים לפי שיקול דעתו, כי קיימת דרישה סבירה מצד החקלאים להעסקת עובדים כאמור.
חקלאי המעוניין להעסיק עובדים זרים עונתיים, אם הממונה יחליט להסדיר זאת בהתאם להסדר כמפורט לעיל, יפנה על גבי הטופס המצ"ב אל הגב' יהודית כרמי , מנהלת תחום עבודה ועובדים זרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בפקס מס' 03-9485873, או באמצעות מחוזות משרד החקלאות, לא יאוחר מיום 29.5.14.
לפנייה לבדיקת מתעניינים להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
לבקשה להעסקת עובד/ים זר/ים עונתי/ים בחקלאות לשנת 2014