2014

משרד החקלאות מודיע כי הוחלט באופן חריג על הארכת המועד להגשת חוברת המפקד, עד ליום 20/11/14.

שימו לב -

חקלאי שלא יגיש את חוברת המפקד עד למועד הנקוב, לא יהא זכאי לבקש המלצה למתן היתרים להעסקת עובדים זרים בשנת 2015, וככל שחוברת המפקד תשמש בסיס נתונים להקצאה גם לגבי השנים שלאחר מכן, גם ביחס לשנים אלו.

לעיון בהודעה במלואה