2014

הודעה לציבור החקלאים בעלי ההיתרים להעסקת עובדים זרים על החלטת מנכ"ל רשות ההגירה, לאחר קיום היוועצויות בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1080 (חכ/16)  מיום 18 בדצמבר 2013 סעיף 5, להתיר בשנת 2014 הבאתם והעסקתם של עד 500 עובדי חקלאות עונתיים מסרי לנקה, בכפוף לחתימה על הסדר בילטראלי לגיוס מפוקח מול ממשלת סרי לנקה.
ניתן להגיש בקשות להזמנת עובד עונתי החל מיום : 21.7.2014 ועד ליום: 3.8.2014
לנוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
לטופס הזמנת עובדים עונתיים מסרילנקה