2014

​אחד מיעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן:"המשרד") הנו שמירה על שטחים פתוחים. למשרד אינטרס חיוני לעודד החזקת השטחים הפתוחים ועיבודם כדי לשמר בהם שיווי משקל אקולוגי ראוי ותרומה נופית וחברתית ולהבטיח המשך עיבודם של שטחים אלה  על-ידי אוכלוסייה חקלאית פעילה. השמירה על השטחים הפתוחים נעשית באמצעות מניעת שריפות, מניעת הוברת הקרקע, צמצום אוכלוסיית הזאבים, ומניעת השתלטות גורמים בלתי מורשים על שטחים אלה.
למימוש מטרה זו, משרד החקלאות עושה שימוש בכלי תמיכה תקציביים לעידוד החזקת השטחים הפתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים. כל זאת מתוך מגמה לייצר רשת בטחון קבועה בהתייחס לתנודות החריפות הנגרמות להכנסות החקלאים מן השטחים הללו, עקב תנאי אי ודאות גבוהים המאפיינים את התחום.
כחלק מהשקיפות שבה נוהגת הממשלה, בכוונת המשרד לפרסם מדי שנה את רשימת מקבלי התמיכה לשטחים פתוחים במסגרת נוהל זה.

יש להגיש טופס בקשה חתום כולל כל המסמכים הנלויים כמפורט לעיל במחוז המשרד הרלוונטי

רק בקשות מלאות בליווי כל המסמכים יטופלו.

מועד הגשת הבקשות במחוז הרלבנטי: בקשות יתקבלו עד ליום 31.7.14. בקשות שיוגשו לאחר  המועד הנ"ל  לא יטופלו (למעט בקשות בנושאים: מרעה עונתי ניתן להגיש עד ליום 31.7.14 ובקשות לצמצום זאבים ניתן להגיש עד ליום  31.10.2014).


תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 – עדכון לנוהל שפורסם ב 31.12.13


עותק של מודל בקר


תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 (31.12.2014)