2014


לאור כוונת שר החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם תיקון לתקנות בעניין תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), בתוקף סמכותו לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את טיוטת תיקון התקנות להערות הציבור.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת תקנות המים, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב באמצעות פקס שמספרו: 03-9485814.
את הפניות יש להעביר עד ליום 30.04.2014. לאחר מועד זה יגובש נוסח התקנות הסופי. אין באמור לעיל שום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות.


לתקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור