2015

במסגרת התכנית האסטרטגית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה, כפי שנקבעה בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014, הוחלט לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור שדרות ועוטף עזה, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתישבות באזור בכלל, ובישובי הקו הקדמי סביב רצועת עזה בפרט. בין היתר, נקבע בסעיף 34להחלטת הממשלה, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל לאפשר ניוד מכסות של יצרנים קיבוציים שפרשו מייצור חלב, תוך מתן עדיפות לקבלת המכסות בשלב ב' ליישובים שיתופיים בעוטף עזה. עוד נקבע כי המשרד יפעל למתן תמיכה ליצרנים מישובי עוטף עזה שקיבלו מכסה כאמור, בהיקף כולל של עד 2 מלש"ח. בהמשך להחלטה זו, הותקנו תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), התשע"ה 2014, אשר נחתמו ביום 31.12.2014 (מצ"ב התקנות)

בהתאם לכך פורסם באתר המשרד טיוטת נוהל תמיכה (מעודכנת ליום 15.3.2015) שמטרתה: להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה.
לאור האמור לעיל, מעוניין המשרד לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל התמיכה בטרם פרסומו.

כל המעוניין להעיר הערות, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לפקס 03-9485767 או לכתובת הדואר אלקטרוני הבאה : ehuda@moag.gov.il
את הפניות יש להעביר עד ליום ראשון, כ"ג ניסן תשע"ה, 12.4.2015
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או כל התחייבות לתמיכה במאן דהו.
עוד מבקש המשרד להדגיש כי פרסומו של נוהל זה, קודם לשנת התקציב ובאשר על כן, בעת הפרסום, אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה. לאור זאת אין בפנייה זו לקבלת הערות מן הציבור משום מחויבות של המשרד לפרסום הנוהל בהמשך.

 


הודעה לציבור - טיוטה להערות הציבור תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה

טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014 להערות הציבור

הודעת מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, בתום ישיבת ממשלה מיום 21 בספטמבר 2014