2015

משרד החקלאות מודיע בזאת על חלוקת שטחי מרעה לשנת 2015 לרעייה עונתית במחוז הנגב ובמחוז השפלה וההר:
החלוקה תתבצע לאחר קבלת בקשות הרועים במשרדי המחוזות, על פי רשימת השטחים של כל מחוז ובהתאם לקול הקורא להקצאת שטחי מרעה ברעייה עונתית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.


את הבקשות יש להגיש למחוזות עד לתאריך 2.4.2015.
חלוקת שטחי המרעה הינה בתנאי לעמידה בתנאי הסף והתנאים הנוספים כפי שהם מפורטים בקול הקורא.
לפרטים נוספים:
מחוז הנגב: טלפון-  08-9920976 , 08-9920975  פקס: 08-9920995
מחוז השפלה וההר: טלפון – 9559999- 03 , 039559961 פקס – 03-9559998.

תנאי סף:
1. אישור הלשכה הווטרינרית המחוזית בתוקף לשנת 2015 הכולל אישור יציאה למרעה.
2. דו"ח 1220 לשנת 2014  חתום ע"י פקיד שומה.
3. אישור ניהול ספרים בתוקף לשנת 2015.קול קורא להרשאה לרעייה עונתית בחורשות קק"ל לשנת 2015 (שטחים עודפים) תנאים וסדרי רישום

נספח א' - טופס הגשת בקשה לקבלת הרשאה לרעיה זמנית בשטחי מרעה בחורשות קק"ל

נספח ב' - שטחים לרעיה עונתית (חורשות קק"ל ושטחי אש) 2015

שאלון עבר פלילי