2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעודד העסקה של עובדים ישראלים חדשים בחקלאות.

מצורף נוהל להערות הציבור: "נוהל תמיכה לעידוד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות לשנת 2015"

נוהל זה יכנס לתוקף מיום  1.1.15.

כל המבקש להעיר הערות לנוהל זה מתבקש לשלוח את ההערות לדואר אלקטרוני: innas@moag.gov.il עד לתאריך 20/8/15

 


לנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015 טיוטה להערות הציבור