2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) מבקש לקבל הצעות מחיר ומידע נוסף  מגורמים רלבנטיים בדבר האפשרות לקבלת תכנית קד"מ לשיווק ומיתוג מכירת בשר טרי ישראלי, במהלך השנים 2016-2017, זאת בהתאם לדרישות המפרטות ב-RFI זה ובכפוף למגבלת תקציב כמפורט במסמך המצורף לידיעה.

 

​משרדי החקלאות ומשרד האוצר חתמו על הסכם עם מגדלי הבשר הטרי בחודש מאי 2014, שלאור הסרת מכסי מגן על עגלים חיים ופתיחת מכסה גדולה ליבוא בשר בקר טרי ללא מכס, בין היתר, בסעיף 8 בהסכם מתחייב משרד האוצר להעמיד תקציב בהיקף של 1.5 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2016-2017, לצורך קידום צריכת ומיתוג הבשר הטרי הישראלי וזאת בשל הפגיעה ברווחיות המגדלים המקומיים.

המציעים מתבקשים להגיש את הצעות המחיר וכל חומר רלבנטי אחר העשוי לדעתם לעניין את המשרד  בהיבט של מימוש יעדי התכנית [במתווה המפורט מעלה], לא יאוחר מיום חמישי, ד' תשרי התשע"ז, 06.10.2016 בשעה 12:00, באחת מן הדרכים הבאות:

  • במסירה ידנית  לגב' תקוה מועלם, הרשות לתכנון גורמי הייצור - משרד החקלאות ופיתוח הכפר,  דרך המכבים בניין הנהלת המשרד , דרך המכבים,  ראשון לציון (הקריה החקלאית בית-דגן) – קומה 3 , חדר 354 בימים א'-ה' בשעות 9:00-15:00 בתיאום טלפוני מוקדם במספר 03-03-9485757.
  • במשלוח הודעת פקס למס' 03-9485767 (להודעת הפקס יצורפו כל המסמכים הדרושים).
  • במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת tikvam@moag.gov.il (להודעת הדוא"ל יצורפו כל המסמכים הנדרשים כשהם סרוקים בפורמט PDF).

 

באחריות המציע / מוסר המידע לדאוג כי הצעתו תגיע ליעד האמור ותירשם. מומלץ לוודא הגעת ההצעה (בשלמותה) במספר הטלפון / דוא"ל המצוין שכן המשרד אינו נושא באחריות להצעות שלא נמסרו ליעד האמור ולא נתקבל אישור בכתב לרשימתן. 

מידע / הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרון להגשה ו/או הצעה כשתגיע כשהיא חסרה אחד המסמכים הרלבנטיים - לא תילקח בחשבון.

קול קורא לקבלת מידע לקידום שיווק הבשר הטרי 2016