2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לקבל הצעות ומידע נוסף מגורמים רלבנטיים בדבר האפשרות לקבלת תכנית לקידום וחינוך לערכי חקלאות, במערכת החינוך היסודית והעל יסודית במהלך שנת 2016. זאת בהתאם לדרישות המפורטות ובכפוף למגבלת תקציב כמפורט ב-RFI המצורף מטה.

​המציעים מתבקשים להגיש את הצעות התוכנית לרבות הצעות לעלות התוכנית וכל חומר רלוונטי אחר העשוי לדעתם לעניין את המשרד בהיבט של מימוש יעדי התכנית [במתווה המפורט מעלה], לא יאוחר מיום א', כ' סיון תשע"ו, 26.6.2016 בשעה 13:00, באחד מן האופנים הבאים:

  • במסירה ידנית לגב' נורית גולן משרד החקלאות ופיתוח הכפר דרך המכבים בניין הנהלת המשרד ראשון לציון (הקריה החקלאית בית דגן) קומה 3 חדר 361 בימים א-ה בשעות 9:00-15:00 ובתיאום טלפוני מוקדם 03-9485291.
  • במשלוח הודעת פקס למספר: 03-9485873 (להודעת הפקס יצורפו כל המסמכים הדרושים).
  • במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: oritg@moag.gov.il (להודעת הדוא"ל יצורפו כל המסמכים הדרושים כשהם סרוקים בפורמט PDF).

באחריות המציע/מוסר המידע לדאוג כי הצעתו תגיע ליעד האמור ותירשם. מומלץ לוודא הגעת ההצעה בשלמותה במספר הטלפון/הדוא"ל המצוין, שכן המשרד אינו נושא באחריות להצעות שלא נמסרו ליעד האמור ולא נתקבל אישור בכתב לרשימתן.


מידע/הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב מעלה כמועד אחרון להגשה, ו/או הצעה שתגיע כשהיא חסרה אחד המסמכים הרלוונטיים- לא תילקח בחשבון.