2016

משרד החקלאות מודיע בזאת על חלוקת שטחי מרעה לשנת 2016 לרעייה עונתית במחוז השפלה וההר.
החלוקה תתבצע לאחר קבלת בקשות הרועים במשרדי מחוז השפלה וההר, בהתאם לקול הקורא להקצאת שטחי מרעה ברעייה עונתית בקובץ המצורף.

את הבקשות יש לשלוח לפקס 03-9559998  עד לתאריך: 17.3.16 
חלוקת שטחי המרעה הנה בתנאי לעמידה בתנאי הסף והתנאים הנוספים כפי שהם מפורטים בקול הקורא.
טלפונים להתקשרות עם המחוז :
03-9559999
03-9559964
אורן בן סידון, רפרנט שימור קרקע ומים, מחוז השפלה וההר.

תנאי סף:
1. אישור הלשכה הווטרינרית המחוזית בתוקף לשנת 2016 הכולל אישור יציאה למרעה.
2. דו"ח 1220 לשנת 2015 חתום ע"י פקיד שומה.
3. אישור ניהול ספרים בתוקף לשנת 2016.