2016

​משרד החקלאות מודיע בזאת על חלוקת שטחי מרעה לשנת 2016 לרעייה עונתית במחוז הנגב:
החלוקה תתבצע לאחר קבלת בקשות הרועים במשרדי המחוז, על פי רשימת השטחים ובהתאם לקול הקורא להקצאת שטחי מרעה ברעייה עונתית המצורף בזאת.
את הבקשות יש להגיש למחוזות עד לתאריך 15.3.2016
חלוקת שטחי המרעה הנה בתנאי לעמידה בתנאי הסף והתנאים הנוספים כפי שהם מפורטים בקול הקורא.

לפרטים נוספים:
מחוז הנגב: טלפון-  08-9920976 , 08-9920975  פקס: 08-9920995
תנאי סף:
1. אישור הלשכה הווטרינרית המחוזית בתוקף לשנת 2016 הכולל אישור יציאה למרעה.
2. דו"ח 1220 לשנת 2015 חתום ע"י פקיד שומה.
3. אישור ניהול ספרים בתוקף לשנת 2016.