2016

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת

לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998

הודעה בהתאם לתקנה 2 (ד) לתקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998, כי העלות התחשיבית המעודכנת ליום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) היא כלהלן:

לייצור ביצת מאכל - 37.84 אגורות;

לייצור טון פטמים - 6,768 ש"ח.

הודעה זו היא לאחר ניכוי מקדם התייעלות של 3%.