2016

המועד האחרון להגשת חוברת 'מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות' (להלן - חוברת המפקד) נקבע ליום 10/12/15.

כתוצאה מביטול בקשות ע"י חקלאים, נוצרה יתרת מכסה מצומצמת בלתי-מנוצלת של עובדים זרים ולכן הוחלט לשקול לאפשר לחקלאים אשר לא פנו בבקשה לקבלת הקצאה של עובדים זרים במועד, לפנות בבקשה לקבל המלצה של לפחות עובד זר אחד לשנת 2016.
לצורך כך, ניתן יהא להגיש חוברת מפקד עם בקשה לקבלת המלצה עבור עובד זר, החל מיום 9/3/16 ועד ליום 23/3/16  ולמשך פרק זמן זה בלבד.

במהלך חודש מרץ 2016 ובכפוף ליתרת המכסה הפנויה אשר תהא במועד זה, ייבחן משרד החקלאות ופיתוח הכפר אפשרות של מתן המלצה לממונה ברשות האוכלוסין וההגירה, להקצות לפחות היתר אחד לשנת 2016, לכל פונה אשר בקשתו הוגשה באיחור ובכפוף לבחינת זכאותו לקבלת המלצה להעסקת עובד זר.

יש להקפיד על מילוי חוברת המפקד על כל נספחיה בהתאם להנחיות ולהגישה במסירה ידנית לאחד ממחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהתאם לרשימה המפורטת מטה. חוברת מפקד שלא תמולא בהתאם להנחיות ו/או תוגש במועד מאוחר מהנקוב לעיל בהודעה זו, תדחה על הסף.
חקלאי שלא יגיש חוברת מפקד לא יהא זכאי לבקש המלצה למתן היתר להעסקת עובד זר בשנת 2016, וככל שחוברת המפקד תשמש בסיס נתונים להקצאה גם לגבי השנים שלאחר מכן, גם ביחס לשנים אלו.

למען הסר ספק, אין בהגשת חוברת המפקד כדי להקנות כל זכות לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים לשנת 2016 או בכלל. הגשת החוברת מהווה תנאי מקדמי לצורך טיפול ובחינת הבקשה לקבלת המלצה למתן היתר להעסקת עובד זר בחקלאות.

מחוז​​מיקום​טלפון​פקס
צפון​​קרית שמונה​04-6816100​04-6902597
​צפון​עכו​04-9853011​04-9853020
​עמקים​גלבוע

​04-6489109

04-6489119

04-6489127

04-6489105

​מרכז​חדרה

​04-6303411

04-6303408

​04-6303423
​שפלה וההר​קריה חקלאית ראשון לציון03-9681444

​039681441

​נגב​מרכז חקלאי אזורי גילת08-9920999​

​08-9920996

08-9920995

08-9920970