2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה שהתפנו באזור המועצה האזורית גליל עליון ומרום הגליל.
את הבקשות ניתן להגיש עד ליום שלישי 22.03.2016, י"ב אדר ב' תשע"ו.

לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר המועד או בקשות ללא כל המסמכים הדרושים. אין באמור לעיל שום התחייבות לקבלה ואימוץ של תוכן הפניות.