2016

​לקראת הקצאת עובדים זרים לשנת 2017, הוחלט שחוברת מפקד חקלאי לצורך המלצות להקצאת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, (להלן, המפקד) תשמש בסיס נתונים להמלצת הקצאת עובדים זרים לשנת 2017.
להזכירכם, בהנחיות למילוי חוברת המפקד סעיף ג' נקבע כי: 
חקלאי אשר שינה את גידוליו או אופן ניהול משקו בכל מועד שלאחר הגשת החוברת (כגון, החכרת שטחי הגידול או חלקם לחקלאי אחר או חכירתם, הקמת שותפות עם חקלאי אחר, שינוי היקף המשק או סוג גידולים וכו') חייב לדווח על כך למשרד החקלאות תוך 10 ימים מיום השינוי. אי דיווח על שינויים כאמור, יהווה הפרה של התחייבות החקלאי לרשויות ועשוי לגרור ביטול ההיתרים להעסקת עובדים זרים/או סירוב למתן היתרים כאמור בעתיד. למען הסר ספק, שינוי גידולי המשק באופן המצריך עבודה נוספת, לא יזכה את החקלאי בתוספת עובדים זרים.
באחריות החקלאי לבדוק מול מתכנן המחוז את חוברת המפקד אשר הגיש. 

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020