2016

​הארכת מועד - נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה.

​ביום 14/9/16 פורסם נוהל מתן מענקים לחקלאים בגין תשלום מס מעסיקים עבור העסקת עובדים זרים בשדרות וביישובי ושטחי עוטף עזה בשנת 2015, בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21/9/2014.
המועד האחרון להגשת הבקשה נקבע ליום 31/10/16.
נכון למועד זה, נותר עדין תקציב למתן המענק ולכן הוחלט לאפשר לחקלאים אשר עומדים בתנאי הסף לזכאות למענק ולא פנו בבקשה לקבלת המענק במועד, להגיש בקשה עד ליום 20/11/16

נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה