2016

במסגרת התכנית האסטרטגית לפיתוח שדרות וישובי עוטף עזה, החלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21/9/14, הוחלט לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתישבות באזור בכלל, ובישובי הקו הקדמי סביב רצועת עזה בפרט. בין יתר הכיוונים של תמיכה בהשקעות ובסיוע בהפחתת עלות העובדים הזרים וכו' יש לפעול גם להקל על המגדלים בהוצאות הגבוהות שיש להם על מים שפירים זאת בייחוד לאור הרחבת היקף המים השפירים המועברים בשפדן שהם יקרים משמעותית ממי השפדן. לצורך כך הוחלט, בהתאם לסעיף 38(א) להחלטת הממשלה, לתמוך בשטחי החקלאות המושקים במים שפירים ולצורך זה יקבעו כללים בנוהל זה לפיהם יחושב ההיקף הנורמטיבי של שטחים מעובדים אלו בשים לב לשיעור השימוש במים שפירים ולעתירות השימוש במים ביחס להיקף השטח.


המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצורף לנוהל – נספח 1 – עד ליום 1.4.2016 לידי מר אלכס פרידזאיציק, מחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכתובת מרכז חקלאי אזורי – גילת.