2016

​בקשות יתקבלו עד ליום 30.6.16 במחוזות משרד החקלאות.
בקשות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא יטופלו (למעט בקשות בנושאים: מרעה עונתי ניתן להגיש עד ליום 31.7.16 ובקשות לצמצום זאבים ניתן להגיש עד ליום 29.10.2016).

פוליסת ביטוח לפינוי פגרים בתוקף מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2016. לצורך קבלת המענק על המגדל לבטח את העדר לכל המאוחר עד ליום 31.3.16. יודגש כי מגיש הבקשה בעת הגשת בקשתו החתומה, מביע את הסכמתו לויתור על סודיות לשם העברת מידע מחברת הביטוח למשרד החקלאות, במידה והביטוח התחיל לאחר ה 31.3.16 יופחת 50% מהתמיכה לה זכאי המגדל לשנה זו.