2016

לאור כוונת שר החקלאות לפרסם תיקון לתקנות בעניין תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), בתוקף סמכותו לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות את טיוטת תיקון התקנות להערות הציבור.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת תקנות המים, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב באמצעות פקס שמספרו: 03-9485814 או באמצעות דואר-אלקטרוני בכתובת hanat@moag.gov.il

את הפניות יש להעביר עד ליום 26.12.2016. לאחר מועד זה יגובש נוסח התקנות הסופי. אין באמור לעיל שום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות.

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2016) (הוראת שעה), התשע"ז - 2016 להערות הציבור

 

פורסם לראשונה: 13/12/2016